Правила оформлення та подання рукопису до наукового журналу «Світ Кліо»

 

Мова написання рукопису статті: українська, англійська, німецька, російська.

 1. 1. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції svitclio@gmail.com у форматі “Автор-Назва статті.doc”.

 

 1. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується:
 • зовнішньою рецензією (для авторів без вченого ступеня) із зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;

 • якщо рукопис публікується іноземною мовою, стаття супроводжується перекладом завіреним фахівцем з іноземної мови (бюро перекладів, або викладачем іноземної мови ЗВО);

 • короткою анотацією мовою статті з переліком ключових слів. Обсяг анотації – до 3000 знаків (з урахуванням пробілів). Кількість ключових слів – від 4-х до 8-ми.

 • розширеною анотацією (англійською або українською мовою) в залежності від мови написання рукопису статті (Додаток 2). Обсяг анотації – до 6000 знаків (з урахуванням пробілів);

 • відомостями про автора/авторів (Додаток 1) .

 1. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. Авторський текст не має бути опублікованим раніше та/або бути перекладом раніше опублікованої статті. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та рецензенти.

 

 1. Форма подання статті:
 • обсяг рукопису – 40-60 тис. знаків (включаючи пробіли між словами, розділові знаки, рисунки, таблиці, цифри тощо);

 • кількість співавторів – не більше трьох, (як виняток до чотирьох);

 • стаття має бути підготовлена в редакторі Microsoft Word for Windows® (версії 2003,2007, 2010) або сумісному редакторі;

 • рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на аркуші;

 • формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – «книжна»; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см; інтервал між рядками – 1,5 пт.; інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт; відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт; відступ першої строчки – 1,27 см;

 • рисунки, фотографії, графіки слід розміщувати в тексті статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;

 • рисунки, створені у вбудованому в Microsoft Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти.

 

 1. Текст рукопису має бути побудований за схемою:
 • індекс УДК у верхньому лівому куті листа (Times New Roman, 12 пт.);

 • ім’я, по батькові та прізвище автора/авторів у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.);

 • науковий ступінь, вчене звання (Times New Roman, 12 пт.);

 • місце роботи автора, посада (Times New Roman, 12 пт.);

 • адреса місця роботи, місто, країна, де працює автор (Times New Roman, 12 пт.);

 • електронна пошта автора (Times New Roman, 12 пт.);

 • порожній рядок;

 • бібліографічний опис статті для цитування (Time New Roman, 12 пт.) (Додаток 3).

 • порожній рядок;

 • назва статті – з великої літери прописними літерами, по центру, мовою статті, українською (у разі, якщо мова статті інша) та англійською мовами (Times New Roman, 16 пт., виділення – напівжирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

 • порожній рядок;

 • коротка анотація (Times New Roman, 12 пт., виділення – курсив) (Додаток 2);

 • ключові слова (4-8 слів) мовою короткої анотації (Times New Roman, 12 пт., виділення – курсив);

 • порожній рядок;

 • розширена анотація (Times New Roman, 12 пт., виділення – курсив) (Додаток 2);

 • ключові слова (4-8 слів) мовою розширеної анотації (Times New Roman, 12 пт., виділення – курсив);

 • порожній рядок;

 

     Основний текст статті має містити наступні рубрики:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями та актуальність теми (Times New Roman, 14 пт.);

 • Історіографія питання/проблеми – це аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, дослідженню яких присвячується означена стаття (Times New Roman, 14 пт.);

 • Мета та завдання дослідження (Times New Roman, 14 пт.); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Times New Roman, 14 пт.);

 • Виклад основного матеріалу дослідження (Times New Roman, 14 пт.);

 • Висновки з даного дослідження та перспективи подальших наукових розвідок з теми/напрямку (Times New Roman, 14 пт.);

 • порожній рядок;

 

 1. Список використаних джерел та літератури, References та Цитування в тексті
 • Список використаних джерел та літератури (Time New Roman, 12 пт., виділення – напівжирний, по центру);

 • References (Time New Roman, 12 пт., виділення – напівжирний, по центру);

 • Джерела та література, що цитується, повинні бути пронумерованою в Списку використаних джерел та літератури та References. Посилання на джерело в тексті подається у квадратних дужках за списком використаних джерел та літератури, наприклад: [12] або [12, с. 256].

 • Список використаних джерел та літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку мовою оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки) – (http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/22/ Harvard_Referencing_style.PDF).

 • Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках.

 

 1. Затвердження до публікації
 • Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення граматичних чи пунктуаційних помилок, не допускається.

 • Виправлену та підписану автором коректуру слід повернути до редакції протягом двох днів після її отримання.

 • Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти.

 • Рукопис статті, що повністю не відповідає вищезазначеним вимогам, редакційною колегією не розглядається. Відповідальний секретар редколегії повідомляє про це автора (авторів).

 • Рукопис статті, що частково не відповідає вищезазначеним вимогам може бути надісланий автору (авторам) для доопрацювання.

 

 

Додаток 1

Відомості про автора (авторів) подаються українською та англійською мовами, а також мовою статті, в разі якщо вона інша (російська, німецька)

 Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Місце роботи (кафедра, відділ, або інший підрозділ наукової чи освітньої установи, без скорочень та абревіатур)

Сфера наукових інтересів

Джерело фінансування дослідження (за наявності), наприклад: «Виконано за грантом назва, №…, НДР №…» або інше.

Адреса надсилання друкованого примірника видання

Електронна адреса автора

Номер мобільного телефону

Researcher ID автора (за наявності). Бажано здійснити реєстрацію користуючись ресурсом https://publons.com/

ORCID автора. За відсутності слід обов’язково здійснити реєстрацію користуючись ресурсом http://orcid.org/

Назва статті

 

Додаток 2

Зразок оформлення короткої та розширеної Анотації (Abstract)

Мета дослідження (The purpose of the research)

Методологія дослідження (The methodology of the research)

Наукова новизна (The scientific novelty)

Висновки (The Conclusions)

Ключові слова (Key words)

  

Додаток 3

Бібліографічний опис для цитування:

 Срібняк, І. & Голоско, С. (2020). Газета «Вільне слово» як джерело вивчення життєдіяльності полонених українців у таборі Зальцведель (Німеччина): 1916-1917 рр. Світ Кліо, № 1(1), с. 122–136.

 Kuromiya, H. (2020). Democracies and the Holodomor. Світ Кліо, № 1(1), с. 42–53.

   
© CLIOWORLD 2020